Esperanto 125

 Tổng kết kế hoạch Esperanto-125Kế hoạch Esperanto-125 do Hội Quốc tế toàn cầu (UEA) phát động để kỉ niệm 125 năm ra đời của Esperanto, khi bác sĩ Zamenhof xuất bản “Cuốn sách đầu tiên” vào ngày 26/7/1887.
Kế hoạch Esperanto 125 của Việt Nam

Thông tin đối nội.    Đây là nội dung chính. Mục tiêu là giới thiệu Esperanto cho người VN không phải là nhà QTN, không biết QTN. Thông tin đối nội viết bằng tiếng Việt.

Phương án xây dựng kế hoạch Esperanto 125 của Việt Nam

Dự án Esperanto 125 là dự án của UEA để chào mừng 125 năm ngày ra đời của Esperanto, ngày 26/7/2012. Đối với Việt Nam, ngày 26/7/2012 là 2 ngày trước ngày khai mạc UK-97. Đó là một sự trùng hợp có lợi.

Tiếng Việt - Esperanto

  

Thông tin thời tiết