Lịch sử QTN VN

 

Niên biểu phong trào QTN Việt Nam. Phàn 1

 Niên biểu phong trào QTN VN phần 1

Một trong những người Việt Nam đầu tiên học và dạy QTN Esperanto ở Việt Nam

          Ông Nguyễn Văn Nhân là một trong những người Việt Nam đã học và dạy tiếng Esperanto ở nước ta. Ông sinh ngày 23-10-1923 tại Hà Nội, trong một gia đình viên chức. Cha ông làm giáo viên, sau này làm thư ký ở sở Hoả xa Đông Dương.

 

Đuốc sống vì chính nghĩa của nhân dân Việt Nam

        Trong hàng ngũ những người QTN thế giới tham gia đấu tranh phản đối cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ, ủng hộ nhân dân Việt Nam có nhiều tấm gương sáng đầy xúc động. 

Tiếng Việt - Esperanto

  

Thông tin thời tiết