LIÊN HỆ

Xin liên hệ:                                                   

                                                             1/     Hội Quốc tế ngữ Việt Nam (Vjetnama Esperanto-Asocio)

     Email : viesperas@fpt.vn

                                                   vea.centrakomitato@yahoo.com.vn

                                           Adreso : 105A Quán Thánh - Ba Đình - Hà Nội

                                                                  2/  Tiểu ban Thông tin của Hội QTN VN ( Informada Subkomitato)

                                  Email : vea.informado@yahoo.com.vn

                          

 

Tiếng Việt - Esperanto

  

Thông tin thời tiết