Quốc tế ngữ

 

Bác Hồ và  Esperanto

 Là người thích học ngoại ngữ, từ khi tôi học Quốc tế ngữ (QTN) Esperanto và trở thành một nhà quốc tế ngữ, tham gia phong trào QTN, tôi vẫn thắc mắc: Bác Hồ của chúng ta là người chăm học ngoại ngữ để phục vụ công tác cách mạng, không hiểu Bác có biết QTN Esperanto không?

Tìm hiểu Quốc tế ngữ

Cập nhật về Esperanto

Tháng 9 năm 2011

Trong một thế giới ngày càng ý thức về quyền của các dân tộc thiểu số và đa dạng văn hóa, ngôn ngữ quốc tế Esperanto đang được sự các nhà hoạch định chính sách quan tâm trở lại… Các tổ chức phi chính phủ đang gây sức ép để đưa vấn đề  ngôn ngữ quốc tế vào chương trình nghị sự tại Liên hiệp quốc và Liên minh châu Âu… Tuyên ngôn Praha, một văn bản mới trình bày lại các giá trị và mục tiêu cơ bản của phong trào Esperanto, nhấn mạnh tính dân chủ về ngôn ngữ
Tiếng Việt - Esperanto

  

Thông tin thời tiết