Phương án xây dựng kế hoạch Esperanto 125 của Việt Nam

31/1/2012

Dự án Esperanto 125 là dự án của UEA để chào mừng 125 năm ngày ra đời của Esperanto, ngày 26/7/2012. Đối với Việt Nam, ngày 26/7/2012 là 2 ngày trước ngày khai mạc UK-97. Đó là một sự trùng hợp có lợi.

·         Tuy nhiên dự án Esperanto 125 không thay thế kế hoạch chuẩn bị UK, mà chỉ là xúc tác cho việc chuẩn bị UK. Cũng có nhiều việc ngoài phạm vi của UK, và cũng có việc của UK không nằm trong nội dung của dự án Esperanto 125.

Phân công

·         Duyệt toàn bộ dự án và công bố trong nước và ra nước ngoài: Nguyễn Văn Lợi, chủ tịch VEA, địa chỉ mạng: "Nguyen Van Loi"

·         Theo dõi, đôn đốc, sơ kết và tổng kết: Nguyễn Thị Phương Mai, tổng thư ký VEA. Địa chỉ mạng: "Nguyen Phuong Mai"

·         Người liên lạc: Nguyễn Xuân Thu, ủy viên LKK về thông tin và dịch vụ báo chí. Địa chỉ mạng: “Nguyen Xuan Thu”

Lịch:

·         20/12/2011 – 31/12/2011: Phổ biến dự án, tập hợp ý kiến phản hồi.

·         1-31/1/2012: Công bố dự án, phát động.

·         Tháng 4/2012: Sơ kết

·         Tháng 7/2012: Tổng kết.  

Ghi chú

·         Đây không phải làm một dự án ngắn hạn, kết thúc vào ngày 26/7/2012. Ngày kỷ niệm 125 năm ra đời của Esperanto chính là sự khởi động của một quá trình phát triển lâu dài của ngôn ngữ và phong trào của chúng ta.

·         Dự án không cố định. Nó có thể thay đổi, điều chỉnh theo góp ý của mọi người và kinh nghiệm rút ra trong quá trình thực hiện.

Cấu trúc của dự án.

Dự án gồm 5 phần lớn. Mỗi phần lớn gồm 5 mục. Mỗi mục gồm 5 vấn đề. Như vậy tổng số vấn đề là 5 × 5 × 5 = 125 vấn đề, khớp với con số 125 của UEA đề ra.

Nội dung khái quát của dự án

            Hai  vấn đề quan trọng nhất là thông tin đối nội (1); thông tin đối ngoại (2) được đưa lên hàng đầu. Tiếp theo là công tác đào tạo (3). Ba vấn đề kể trên phục vụ vấn đề thứ tư là phát triển phong trào (4). Mục cuối cùng là Triển vọng, nói về mục tiêu dài hạn, viễn cảnh tương lai(5).

Tiện ích của cách trình bày theo phương thức  5 × 5 × 5 = 125

            Tiện ích cơ bản là dễ nhớ. Giúp người theo dõi, đôn đốc có cái nhìn khái quát về dự án, và người thực hiện từng vấn đề biết vị trí của vấn đề mình phụ trách trong tổng thể kế hoạch.

 

Liên quan
Tiếng Việt - Esperanto

  

Thông tin thời tiết