Thông báo của Viện Hàn Lâm Esperanto:

17/5/2013

 

 Thông tin chính thức của Viện Hàn Lâm Esperanto

 

  Số 20-2013 04 27

 


  Cuộc bầu cử một phần ba của các
viện sĩ: Trong các tháng đầu năm của năm nay, đã diễn ra việc lựa chọn 1/3 số viện sĩ theo Điều lệ của Viện HànLâm Esperanto

        
Các viện sĩ  Marc Bavant, Gbeglo Koffi, Xie Ju-ming không đề nghị tái đăng.

Vị trí trong Viện Hàn Lâm của các vị đó và của các viện sĩ đã quá cố được bổ nhiệm tới các tân viện sĩ sau:

   Marek Blahuš, Rudolf Fischer, Alexander Melnikov, Tsvi Sadan, Nguyễn Xuân Thu, Usui Hiroyuki, Edmund Grimley-Evans, Harri Laine Ranganayakulu Potturu.

  Và tới các viện sĩ  tái đắc cử:

        Marjorie Boulton, Michel Duc Goninaz, Anna Lowenstein, Carmel Mallia, Sergio Pokrovskij, Otto Prytz, Amri Wandel, John Wells.

     Hiện nay Viện Hàn LâmEsperanto bao gồm 44 viện sĩ:

Vilmos Benczik

 Gerrit Berveling

 Marek Blahuš

 Marjorie Boulton

 Renato Corsetti

 Marcos Cramer

 Probal Dasgupta

 Michel Duc Goninaz

 Rudolf Fischer

 Edmund Grimley-Evans

 Paul Gubbins

 

Lena Karpunina

 Christer Kiselman

 Boris Kolker

 Ilona Koutny

 Katalin Kovats

 Erich-Dieter Krause

 Harri Laine

 Jouko Lindstedt

 François Lo Jacomo

 Anna Lowenstein

 Ma Young-tae

 

Carmel Mallia

 Stano Marĉek

 Geraldo Mattos Gomes dos Santos

 Aleksander Melnikov

 Carlo Minnaja

 Paŭlo Moĵajev

 Brian Moon

 Nguyen Xuan Thu

 Barbara Pietrzak

 Sergio Pokrovskij

 Otto Prytz

 

 Baldur Ragnarsson

 Ranganayakulu Potturu

 Alexander Shlafer

 Tsvi Sadan

 Saka Tadasi

 Humphrey Tonkin

 Usui Hiroyuki

 Amri Wandel

 John Wells

 Bertilo Wennergren

 Yamasaki Seikô

 

La estraro de la Akademio de Esperanto

Nguồn: http://www.akademio-de-esperanto.org/oficialaj_informoj/oficialaj_informoj_20_2013.html

 

Tiếng Việt - Esperanto

  

Thông tin thời tiết