Nghị quyết Montevideo

15/10/2014

 

 

Nghị quyết Montevideo  tên gọi chung cho các điều IV.4.422-4224  của Nghị quyết được thông qua tại Montevideo, Uruguay vào ngày 10 tháng 12 năm 1954 của Đại hội đồng UNESCO. Nghị quyết là sự ủng hộ cho Esperanto-như là một ngôn ngữ quốc tế thay thế-, đề nghị Tổng giám đốc của UNESCO theo sự phát triển của việc sử dụng các ngôn ngữ. Năm 1977, Tổng giám đốc đã đến thăm Đại hội Quốc tế ngữ thế giới tại Reykjavik, Iceland, vào năm 1985, UNESCO đã thông qua một nghị quyết tiếp tục đề nghị các nước thành viên để khuyến khích việc dạy tiếng Esperanto. Nghị quyết 1954 là kết quả của một chiến dịch dài của Ivo Lapenna.

 

Montevidea, Nghị quyết của UNESCO năm 1954

Được chấp nhận bởi Đại hội đồng, vào ngày 10 -12 - 1954, là do nhiều thập kỷ hợp tác của UEA, chủ yếu là của nhà lãnh đạo Ivo Lapenna.
        • IV.4.422 Hội nghị chung,

Sau khi thảo luận báo cáo của Tổng giám đốc về bản kiến ​​nghị quốc tế ủng hộ Esperanto (8C / PRG / 3),

 

    • IV.4.4221 ghi nhận những kết quả đạt được bằng Esperanto trong lĩnh vực trao đổi tri thức quốc tế, và cách tiếp cận của các dân tộc trên thế giới;
         • IV.4.4222 nhận ra rằng những kết quả này tương ứng với các mục tiêu và lý tưởng của UNESCO;

           IV.4.4223  - Đưa lưu ý rằng một số quốc gia thành viên đã công bố sự sẵn sàng của họ để giới thiệu hoặc mở rộng việc giảng dạy Esperanto trong các trường học và cơ sở giáo dục cao hơn, và yêu cầu các nước thành viên thông báo vớiTổng giám đốc  về các kết quả đạt được trong lĩnh vực này;

          IV.1.4.4224 - Ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện theo sự phát triển hiện tại trong việc sử dụng Esperanto trong giáo dục, khoa học và văn hóa, nhằm mục đích hợp tác với Hội QTN toàn cầu (UEA) trong các vấn đề liên quan giữa  2 tổ chức UNESCO và UEA.

Liên quan
Tiếng Việt - Esperanto

  

Thông tin thời tiết